PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

Winniśmy zatem postępować w taki sposób, aby w każdej chrześcijańskiej wspólnocie ubodzy czuli się «jak u siebie w domu». Czyż taki styl bycia nie stałby się największą i najbardziej skuteczną formą głoszenia dobrej nowiny o Królestwie Bożym? Bez tak rozumianej ewangelizacji, dokonującej się przez miłosierdzie i świadectwo chrześcijańskiego ubóstwa, głoszenie Ewangelii może pozostać nie zrozumiane i utonąć w powodzi słów. Miłosierdzie czynów nadaje nieodpartą moc miłosierdziu słów. /Św. Jan Paweł II – Novo Millennio Ineunte/
Pragnąc realizować w praktyce papieskie wezwanie, które jest jednym z fundamentów życia Ewangelią, powołaliśmy w naszej wspólnocie wiary Parafialny Zespół Caritas, zatwierdzony 2 lutego 2021 r. przez ks. Stanisława Słowika, Dyrektora Caritas Kieleckiej. Trzy odbyte już spotkania, osób chętnych do włączenia się w to dzieło, były okazją do podzielenia się oczekiwaniami oraz przyjrzenia nauczaniu Kościoła w tej dziedzinie. Ich owocem jest plan działania, obejmujący następujące wymiary:
– modlitwa za dzieło PZC (posługujących i będących w potrzebie),
– rozeznanie obszarów wymagających posługi miłosierdzia i sposobów zaradzenia im,
– podejmowanie indywidualnych uczynków przez osoby z PZC, 
– przygotowanie do realizacji zadań w  ramach programów proponowanych przez diecezję. 
Osoby zainteresowane udziałem w Parafialnym Zespole Caritas zapraszamy na kolejne spotkanie w piątek 09.04.2021 r. o g. 19.00 w domu parafialnym.