DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ – CZAS NOWENNY

Nowenna (od łac. novem – dziewięć) to czas modlitewnego przygotowania do jakiegoś wydarzenia religijnego lub forma błagania za czyjąś przyczyną. Ta skierowana do Ducha Świętego ma szczególne znaczenie, bo jest naśladowaniem tego, co czynili Apostołowie po Wniebowstąpieniu, zgromadzeni z Maryją na modlitwie w Wieczerniku.

Duch Święty jest nam niezbędny w pielgrzymce wiary. Dlatego zadbajmy o to, by przez modlitewną nowennę przygotować siebie na przyjęcie tego daru. Zaczynając od piątku 19 maja podejmijmy to wołanie. Odmawiając codziennie przewidziane modlitwy, wzbudźmy też intencję, w której szczególnie będziemy je podejmować.

 


 

DZIEŃ PIERWSZY

Panie Jezu Chryste! Za przykładem Apostołów, którzy z Maryją, Matką Twoją i innymi Twoimi uczniami trwali 9 dni jednomyślnie na modlitwie oczekując obietnicy Ojca, także i my pragniemy się przygotować przez wspólną modlitwę na przyjście Ducha Świętego. Wierzymy, że On nieustannie zstępuje na Kościół, udziela mu swoich darów, ożywia go i przenika swoją mocą i miłością.
HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO
1. Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.
2. Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, światłości sumień.
3. O najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie!
4. W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.
5. Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.
6. Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia,
Jeno cierń i nędze.
7. Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.
8. Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.
9. Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym
Siedmiorakie dary.
10. Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.
Dar mądrości „nieprzebranym jest skarbem dla ludzi, a ci, którzy go używają, stają się uczestnikami boskiej przyjaźni”. Nie jest wiedzą, jaką daje świat, odkrywa nauka, lecz jest umiejętnością rozwiązywania problemów życiowych; to uznanie własnej niewystarczalności i cierpliwe wsłuchiwanie się i przyjęcie rad, których Bóg udziela na wielorakie sposoby. Prośmy Ducha Świętego o udział w Jego Mądrości.
Odmawiamy dziesiątek różańca rozważając Tajemnicę Zesłania Ducha Świętego
Duchu Święty, Boże, udziel nam daru mądrości, abyśmy umieli należycie rozpoznawać Boga i Jego przymioty, oceniali wszystkie rzeczy w świetle Bożym i pod kątem widzenia celu ostatecznego nas samych i całego świata. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 

DZIEŃ DRUGI

Panie Jezu Chryste! Na Ostatniej Wieczerzy Apostołom zasmuconym zapowiedzią Twego bliskiego odejścia od świata obiecałeś Pocieszyciela, Ducha Świętego. Powiedziałeś wtedy: “Ja będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ w was przebywa i w was będzie.”
HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO
Dar rozumu sprawia, że dzięki niemu człowiek sądzi o wszystkim w świetle wiary, potrafi właściwie oceniać wypadki w świecie, dostrzega wolę Boga w codziennych doświadczeniach. Wzywajmy Ducha Świętego, by umocnił nas tym darem.
Odmawiamy dziesiątek różańca rozważając Tajemnicę Zesłania Ducha Świętego
Duchu Święty, Boże, udzielaj nam daru rozumu, abyśmy mogli należycie rozumieć prawdy wiary, wnikać w ich sens, oceniać ich piękno i harmonię wewnętrzną i wczuwać się w intencje Kościoła nauczającego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

DZIEŃ TRZECI

Panie Jezu! Niegdyś w świątyni Jerozolimskiej wołałeś do ludu: jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije!” W każdym z nas, obmytym wodą chrztu, powtarza się ten cud, który zapowiedziałeś: wytryska z głębi naszych dusz strumień życia nadprzyrodzonego, którego źródłem jest Duch Święty.
HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO
Dar rady otwiera człowieka w sposób szczególny na słuchanie głosu Pana; uzdalnia do podejmowania decyzji, odczytywania i realizacji planów Boga. Wznieśmy nasze wołania do Ducha Świętego, by obdarzył nas tym darem.
Odmawiamy dziesiątek różańca rozważając Tajemnicę Zesłania Ducha Świętego
Duchu Święty, Boże, udzielaj nam daru rady, byśmy umieli nawet w trudnych przypadkach życiowych poznać, co mamy czynić i jakich używać środków, by postępować zgodnie z wolą Bożą, chroniąc się od nierozważnych zamiarów, a kierując się zawsze i wszędzie rozwagą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

DZIEŃ CZWARTY

Panie Jezu Chryste. W dniu Wniebowstąpienia nakazałeś swym Apostołom nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówiłeś do nich: “Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami, aż po krańce ziemi.”
HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO
 
Dar męstwa pozwala znosić najtrudniejsze doświadczenia i uzdalnia do odważnego wyznania wiary; to przekonanie, że „wszystko mogę w tym, który mnie umacnia”. Prośmy Ducha Świętego o siłę do wiernego trwania w Bogu.
Odmawiamy dziesiątek różańca rozważając Tajemnicę Zesłania Ducha Świętego
Duchu Święty, Boże, udziel nam daru męstwa, abyśmy nim uzbrojeni mieli odwagę pokonywania wszelkich trudności na drodze prowadzącej do zbawienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

DZIEŃ PIĄTY

Panie Jezu. Duch Święty w pięćdziesiątym dniu po Zmartwychwstaniu zstąpił na Kościół i zamieszkał w nim na zawsze. Napełnia Kościół i rządzi nim, zespala go i jednoczy zstępując nieustannie przez Sakramenty, uświęcając chleb i wino, aby się stały Ciałem i Krwią Twoją, i uświęcając tych, którzy je przyjmują. On utrzymuje Kościół w ciągłej młodości. Wierzymy, Panie, w Jego obecność wśród nas.
HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO
 
Dar umiejętności to szczególne usposobienie umysłu, które pozwala człowiekowi uchwycić i przeniknąć głęboki sens zawarty w słowach Jezusa, i kierować się zasadami wiary w postępowaniu. Otwórz my się na przyjęcie tego daru i prośmy Ducha Świętego, by go nam udzielił.
Odmawiamy dziesiątek różańca rozważając Tajemnicę Zesłania Ducha Świętego
Duchu Święty, Boże, udziel nam daru umiejętności: abyśmy umieli lepiej i pewniej kierować się zasadami wiary w życiu codziennym i mieli należyte wyczucie w sprawach postępu na drodze życia wewnętrznego, tak obecnie zaniedbanego i niedocenianego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

DZIEŃ SZÓSTY

Panie Jezu. Duch Święty oświeca nas światłem wiary, budzi nadzieję zmartwychwstania, rozlewa w sercach miłość. Z Jego hojności otrzymujemy siedem darów, których pełnia jest w Tobie. Z Jego łaski pochodzą cnoty i dobre uczynki, które Twój Apostoł nazywa owocami Ducha Świętego: “Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobro, wierność, łagodność, opanowanie”.
HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO
Dar pobożności daje nadprzyrodzone usposobienie, które nakłania człowieka do czynienia dobra, to ufne i radosne zawierzenie Bogu, które budzi w nas pragnienie pełnienia Jego woli; to przekonanie, że tylko gdy Pan jest na pierwszym miejscu życie może być piękne i pełne. Módlmy się do Ducha Świętego, by odnowił w nas dar autentycznej pobożności.
Odmawiamy dziesiątek różańca rozważając Tajemnicę Zesłania Ducha Świętego
Duchu Święty, Boże, udziel nam daru pobożności, abyśmy na zawsze zachowali w sercu synowskie usposobienie względem Boga, kochali Go jako najlepszego Ojca i umieli Mu tę miłość okazywać miłując bliźnich i dobrze im czyniąc na każdym kroku. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

DZIEŃ SIÓDMY

Panie Jezu. Wierzymy, że Duch Święty objawia światu Boga Ojca i Ciebie, naszego Pana, Zbawiciela wszystkich ludzi. Pragniemy otrzymać moc Ducha Świętego i dzięki niej być Twoimi świadkami w naszej rodzinie, w naszym kraju i gdziekolwiek nas poślesz.
HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO
Dar bojaźni Bożej pozwala człowiekowi odnaleźć właściwą relację do Boga, która nie jest lękiem, czy zastraszeniem lecz pełnym miłości i szacunku oddaniem dziecka Ojcu. Wzywajmy Ducha Świętego, aby odnowił w nas swój dar.
Odmawiamy dziesiątek różańca rozważając Tajemnicę Zesłania Ducha Świętego
Duchu Święty, Boże, udziel nam daru bojaźni Bożej, abyśmy w świętej obawie przed Najwyższym Majestatem Bożym unikali wszystkiego, co obraża ten Majestat. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

DZIEŃ ÓSMY

Panie Jezu. Wierzymy, że Duch Święty, który zamieszkał w Twoim świętym człowieczeństwie, mieszka w nas i jednoczy z Tobą i Ojcem. Niech Jego łaska nieustannie uświęca Twój Kościół i prowadzi do pełnej jedności z Ojcem.
HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO
Cnoty wiary, nadziei i miłości, wlane w nasze serca mocą Ducha Świętego są fundamentem upodabniającym nas do Boga. Dzięki nim możemy zjednoczyć się z naszym Stwórcą i posiadać życie nadprzyrodzone. Wiara jest uznaniem za prawdę tego, co Bóg nam objawił, a Kościół podaje do wierzenia. Nadzieja jest pewnością, że spełni się wszystko to, czego Bóg chce i poddaniem się Jego prowadzeniu. Miłość jest czynieniem dobra, które Bóg nam objawia.
Odmawiamy dziesiątek różańca rozważając Tajemnicę Zesłania Ducha Świętego
Duchu Święty rozwijaj w nas życie Boże oparte na wierze, nadziei i miłości. Spraw, abyśmy budując nasze życie na tym Bożym fundamencie, coraz bardziej jednoczyli się z Ojcem, Synem, Tobą Duchu Święty i naszymi bliźnimi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

DZIEŃ DZIEWIĄTY

Panie Jezu. Wierzymy, że Duch Święty, który zamieszkał w Twoim świętym człowieczeństwie, mieszka w nas i jednoczy z Tobą i Ojcem. Niech Jego łaska nieustannie uświęca Twój Kościół i prowadzi do pełnej jedności z Ojcem.
HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO
Charyzmaty Ducha Świętego są nadprzyrodzonymi, szczególnymi darami Boga, uzdolnieniami do pełnienia jakiejś funkcji w Kościele, które przekraczają naturalne możliwości człowieka. Są one udzielane przez Boga dla pożytku danego człowieka lub całego Kościoła, aby posługując nimi z miłością, przyczyniał się do budowania Kościoła.
Odmawiamy dziesiątek różańca rozważając Tajemnicę Zesłania Ducha Świętego
Duchu Święty, który przez wieki prowadzisz swymi łaskami wspólnotę Kościoła, daj nam otworzyć się na charyzmaty, których pragniesz każdemu z nas udzielić. Pozwól nam rozeznać dary jakimi nas obdarzyłeś, rozwijać je i służyć nimi Kościołowi i światu na chwałę Boga. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.