Dzienny Dom „Senior+” w Gorzkowie

Od dnia 26 lutego 2018 r. rozpoczął funkcjonowanie Dzienny Dom „Senior +” będący placówką dziennego pobytu, mieszczącą się w budynku byłej szkoły podstawowej w Gorzkowie. Placówka jest przeznaczona zarówno dla kobiet jak i mężczyzn, nieaktywnych zawodowo, w wieku 60+, mieszkających na terenie gminy Kazimierza Wielka. 
Dom „Senior +” podczas pobytu zapewnia korzystającym z niego wsparcie oraz pomoc wynikającą z ich wieku, potrzeb i stanu zdrowia. Zakres świadczonych usług w ramach Dziennego Domu „SENIOR+”:
  • Pomoc w codziennym funkcjonowaniu i radzeniu sobie z podstawowymi czynnościami pielęgnacyjno – higienicznymi (zapewnienie wyżywienia – gorący posiłek, udostępnienie urządzeń do higieny osobistej);
  • Podstawowa pomoc przedmedyczna (stała opieka fizjoterapeuty/pielęgniarki /opiekuna medycznego);
  • Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i osobistych (np. wypełnianie dokumentów i formularzy, organizowanie wizyt lekarskich);
  • Zapewnienie usług w zakresie aktywności ruchowej i organizacja czasu, praca nad samodzielnością i sprawnością fizyczną, uświadamianiem roli prowadzenia zdrowego stylu życia (spacery na świeżym powietrzu, zajęcia ruchowe, gimnastyka podstawowa, kinezyterapia uwzględniające możliwości i stan zdrowia – na podstawie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań);
  • Animowanie zajęć aktywizacyjno – społecznych, polegających na realizacji zainteresowań i przyjemnego spędzenia czasu („wieczorków” z muzyką i sztuką, zajęć rękodzielniczych, spotkania okolicznościowe);
  • Współpraca z innymi instytucjami, organizacjami, której celem jest integracja międzypokoleniowa i zmniejszanie poczucia wykluczenia z życia społecznego (poprzez organizację spotkań i występów aktywnych grup seniorów, dzieci i młodzieży, kręgów dyskusyjnych o pasjach, zainteresowaniach czy bieżącej sytuacji, poznawanie obsługi komputera i Internetu – dla chętnych);
  • Wsparcie psychologiczne w radzeniu sobie z obecną trudną sytuacją życiową i akceptacją siebie (poradnictwo specjalistyczne).
Skierowanie do Dziennego Domu „Senior+” następuje na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.Podstawą do korzystania z usług Dziennego Domu „Senior+” jest decyzja kierująca wydana przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej. Decyzję wydaje się w oparciu o wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania zainteresowanego.Koszt pobytu uzależniony jest od wysokości dochodu.
Dzienny Dom „Senior+” jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem sobót, niedziel i dni świątecznych) w godzinach od 8:00 do 16:00. Dzienny Dom zapewnia dowóz uczestników wynajętym w tym celu busem. Trasa przejazdu jest dostosowana do potrzeb uczestników, jest ona na bieżąco modyfikowana. Wyjazd busa o godz. 8:00 z dworca busów (rynek). Odwóz uczestników z Gorzkowa po zajęciach w Dziennym Domu „Senior+” o godz.15:00.
Osoby zainteresowane powyższą ofertą uzyskają szczegółowe informacje
w siedzibie M-GOPS w Kazimierzy Wielkiej
(ul. T. Kościuszki 12, IIp p.7) lub pod nr. telefonu 41-3521-922.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwaw w/w formach wsparcia.