PODSUMOWANIE 2022 ROKU

Zakończona wizyta duszpasterska oraz miniony rok są okazją do kolejnego podsumowania oraz podzielenia się spostrzeżeniami dotyczącymi życia naszej wspólnoty parafialnej.

W minionym roku w naszej wspólnocie wiary było: 22 chrzty, 5 ślubów i 54 pogrzeby (z tego 13 osób spoza parafii, 19 osób bez przyjętych sakramentów, a 9 odwiedzanych w I-e piątki miesiąca). Do I-ej Spowiedzi oraz Komunii św. przystąpiło 19 dzieci, a do Bierzmowania 17 uczniów I klasy szkół średnich. W tym czasie z Namaszczeniem chorych, comiesięczną spowiedzią i Komunią św. odwiedziliśmy w domach 71 chorych, a w kościele Namaszczenie chorych przyjęły 57 osób. Rozdaliśmy też łącznie 28 000 Komunii św., co oznacza, że w ciągu roku średnio każda uprawniona osoba przyjęła 15 razy Komunię św. W niedzielnych Eucharystiach uczestniczyło od 420 do 550 osób, a do Komunii św. przystępowało od 230 do 350 osób na ok. 1940 uprawnionych oraz raz w miesiącu ok. 45 chorych w domach.
W ramach wizyty duszpasterskiej odwiedziliśmy z błogosławieństwem 552 domy, a w 81 nas nie przyjęto – nie bierzemy przy tym pod uwagę pustostanów. Według zebranych informacji, w naszej parafii zamieszkuje 2162 osób (11 mniej niż przed rokiem), z czego 80 przebywa za granicą, 8 jest innego wyznania, a 95 osób zamieszkuje samotnie w swych domach.
Jako Wasi duszpasterze, pragniemy najpierw podziękować za serdeczne przyjęcie, wspólną modlitwę i rozmowy oraz za ofiary składane na kościół i utrzymanie nas kapłanów. Czujemy wdzięczność za okazywane, w ciągu całego roku, zaufanie, otwieranie przed nami serc i domów, wspólną modlitwę oraz budowanie autentycznych więzi.
W wymiarze duchowym warto w tym roku podkreślić liczny udział w adoracjach i modlitwach związanych z przeżywanym w diecezji III Kongresem Eucharystycznym oraz liczniejsze nawiedzanie świątyni wciągu dnia oraz podejmowanie adoracji w I-e piątki i w Wielkim Poście. Również 6 różnych wyjazdów pielgrzymkowych ubogaciło duchowo ich uczestników oraz wniosło dobro w naszą parafię. Ważnym wydarzeniem na naszej tegorocznej mapie duchowej były trzydniowe rekolekcje ewangelizacyjne, w których wzięło udział 57 osób. Pragniemy, aby ich owocem stały się grupy formacyjne dorosłych i młodzieży. Znakiem duchowości kierującej się „wyobraźnią miłosierdzia” jest troska o chorych, seniorów, samotnych i ubogich. Szczególny wyraz znalazło to we włączaniu się w inicjatywy Parafialnego Zespołu Caritas, takie jak: spotkania dla seniorów, pomoc żywnościowa dla potrzebujących, program „Rodzina Rodzinie”, zbiórki i kiermasze na rzecz potrzebujących, a szczególnie szczodra pomoc dla mieszkańców dotkniętej wojną Ukrainy w wymiarze przeszło 20000 zł.
Myśląc o materialnym wymiarze troski o Kościół dziękujemy najpierw ogólnie za wszelkie ofiary składane indywidualnie, na tacę i do puszek oraz włączanie się we wspólne prac. Sprawdza się tu powiedzenie, że: „Kościoła nie budują ludzie bogaci, czy biedni, ale wierzący”, o czym świadczy wzrost – u wielu rodzin – ofiar składanych na tacę, ogrzewanie kościoła, przy kolędzie oraz na dzieła miłosierdzia. Owocem Waszego zaufania i hojności są:
– renowacja ścian i fasety w prezbiterium, części ołtarza głównego, konserwacja figury Niepokalanej oraz kontynuowanie ogradzania cmentarza, budowa dodatkowego parkingu przy nim i drogi dojazdowej,
100 110 zł złożone podczas kolędy w 552 domach na kontynuację renowacji ołtarza głównego i polichromii w prezbiterium – to o 17000 zł więcej niż rok temu,
18 000 zł złożone w 480 domach na ogrzewanie kościoła – to o 3500 zł więcej niż rok temu,
7 900 zł i 4 tony płodów ofiarowanych dla Seminarium Duchownego,
65 000 zł złożonych do puszek i na tacę w zbiórkach charytatywnych – to o 37000 zł więcej niż rok temu,
304 000 zł środków własnych + 101 000 zł z darowizn, czyli 405 000 zł wydanych na prace przy obiektach parafialnych, a na koncie mamy 103 000 zł oszczędności,
275 osób, które zaangażowało się w sprzątanie kościoła,
– dbanie o ład na cmentarzu, zwiększenie ilości opłat prolongacyjnych za groby oraz troska o grób kapłański i Skwer Pamięci, gdzie powstał pomnik upamiętniający mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Wasza hojność zaskakuje, choć miniony rok przysporzył nam trosk i problemów w życiu gospodarczym i społecznym.
Oprócz tych radosnych, są też obszary trudne, bolesne i budzące zaniepokojenie. Wychodzenie z pandemii pokazało, że dla ponad 150 dodatkowych osób stała się ona czasem wygaszania relacji z Bogiem, czego wyrazem jest zaniedbywanie sakramentów. Z tym związana jest też okazjonalność praktyk religijnych. Widać to, gdy spora część dzieci i młodzieży przygotowujących się do sakramentów oraz ich rodziców jest na mszach tylko wtedy, gdy jest obowiązkowe spotkanie. Problemem staje się też słaby przekaz wiary i wspólnej modlitwy w rodzinach. Widać to w małej liczbie uczestniczących w nabożeństwach, czy adoracjach. Jak mało osób przychodzi na msze za wioski, czy adoracje w jej intencji. Potrzeba nam wiary w moc modlitwy i świadectwa. One powinny dotykać również sprawy trzeźwości i związków niesakramentalnych. Ze spraw gospodarczych wciąż problemem jest mała wrażliwość wobec próśb o prace na rzecz wspólnoty, czy niepodejmowanie posługi sprzątania świątyni. Prosimy o zrozumienie w tej dziedzinie, a także sprawie inwentaryzacji cmentarza i opłat za groby.
Dziękując za dobro przez Was dawane i widząc problemy, proponujemy i prosimy:
– Podejmujcie modlitwę rodzinną w domach i we wspólnotach wiosek w kościele.
– Rozmawiajcie o wierze i działaniu Boga i proponujcie bliźnim modlitwę za nich.
– Włączcie się w grupy formacyjne, by czytelniej budować wspólnotę wiary.
– Zachęcajcie siebie i otoczenie do częstszego korzystania z sakramentów.
– Ze zrozumieniem i odpowiedzialnością podchodźcie do próśb o podejmowanie dzieł na rzecz wspólnoty.
– Zatroszczcie się o lekturę Pisma św., prasy i książek religijnych.
Za wszelkie uwagi i okazane dobro niech Bóg wynagradza Wam swoimi darami, a my postaramy się odwdzięczyć modlitwą i posługą.
 
Z Bożym błogosławieństwem
Księża Sławomir i Michał

 


 

W minionym 2022 roku podjęliśmy:

 

A/ Dzieła Duchowe:
 • Spotkania grupy synodalnej
 • Odwiedziny chorych i potrzebujących
 • Nabożeństwa czterdziestogodzinne, I soboty i do św. Małgorzaty
 • Pielgrzymka pokutna do Kalwarii Pacławskiej
 • Pielgrzymka do Częstochowy
 • Adoracje w ramach III Kongresu Eucharystycznego i w Triduum Paschalne
 • Kolędowe, wakacyjne i zaduszkowe spotkania dla seniorów
 • Pielgrzymka do Świętej Anny i Kamienia Śląskiego
 • Pielgrzymka KŻR do Piotrkowic i Pińczowa
 • Rekolekcje ewangelizacyjne
 • Pielgrzymka do Krakowa śladami świętych
 • Działalność PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS
 • Program Pomocowy Caritas i „Biedronki”
 • Wsparcie dla rodzin w Syrii przez program „Rodzina rodzinie”
 • Pomoc dla mieszkańców Ukrainy
 

 

B/ Dzieła Materialne:
 • Renowacja wiecznych lampek – 1500 zł (darowizna 1500 zł)
 • Lichtarze, świece i obrus do ołtarza Matki Bożej – 1160 zł (darowizna 1160 zł)
 • Program Pomocowy „BIEDRONKI” – 19 000 zł (darowizna 19 000 zł)
 • Działania Parafialnego Zespołu Caritas dla seniorów – 3850 zł (darowizna 3850zł)
 • Prace przy budynkach parafialnych – 7800 zł
 • Pomnik Hubala i Skwer Pamięci – 5770 zł (darowizna 5200 zł)
 • Ogrodzenie cmentarza – 25 270 zł
 • Rzeźba Maryi – 11 000 zł (darowizna 5500 zł)
 • Naprawa alei na cmentarzu – 3500 zł
 • Droga dojazdowa do cmentarza – 8500 zł (darowizna 1800 zł )
 • Dolny parking przy cmentarzu – 3700 zł (darowizna 2200 zł)
 • Malowanie okien kościoła – 2000 zł
 • Wywóz śmieci i prace na cmentarzu – 4800 zł (darowizna 1000 zł)
 • Konserwacja ścian prezbiterium – 189 605 zł (darowizna 14 050 zł)
 • Wynajem rusztowania – 20 500 zł
 • Wyżywienie pracowników – 6500 zł (darowizna 2400 zł)
 • Konserwacja ołtarza, etap I – 92 800 zł (darowizna 45 000 zł)
 • Ofiary złożone na ogrzewanie kościoła i kwiaty do grobu Pańskiego (18 000 zł + 1800 zł),
 • Wsparcie materialne różnych dzieł przez składki do puszek i na tacę w kwocie 65 370 zł,
 • Złożenie, przy okazji wizyty duszpasterskiej, ofiar w kwocie 100 110 zł.