Sakrament Bierzmowania 2019

Sakramenty bierzmowania, chrztu i Eucharystii nazywane są sakramentami inicjacji, albo wtajemniczenia chrześcijańskiego. W nazwie tej chodzi o podkreślenie, że za ich pośrednictwem dokonuje się niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju przejście człowieka do nowego i definitywnego życia z Bogiem.

Z wejściem tym łączy się konieczność dokonania wyboru dotyczącego ostatecznego przeznaczenia człowieka. Wraz z wyborem Boga i zapoczątkowanego przez Syna Bożego – Jezusa Chrystusa – królestwa Bożego człowiek zostaje włączony do Kościoła – Ciała Chrystusa. W ten sposób wkracza w nową jakość swojego życia, otrzymując przy tym żywotną siłę, której źródłem i dawcą jest Chrystus. Trzeba również zaznaczyć, że wydarzenia te w żadnym wypadku nie przeszkadzają w realizacji własnego życia. Pomagają natomiast w osiąganiu pełni człowieczeństwa ofiarowanego przez Boga.
Nazywając bierzmowanie sakramentem dojrzałości Kościół pragnie zaznaczyć, że przyjmujący go chrześcijanin zostaje umocniony Bożą mocą w swym pragnieniu czynienia w świecie dobra. Znaczenie tego sakramentu można przyrównać do wydarzeń związanych z zesłaniem Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Już przed tym wydarzeniem uczniowie Jezusa byli zaczątkiem Kościoła, wspólnotą wierzącą w zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Dopiero jednak wydarzenie zesłania na nich Ducha Świętego spowodowało, że wspólnota ta stała się dla świata widzialnym znakiem udzielonego światu daru zbawienia (Dz 2, 1—47). W następstwie czego Apostołowie napełnieni Jego mocą odważnie zaczęli głosić ówczesnemu światu dobrą nowinę o zbawieniu.
Nasi tegoroczni bierzmowani rozpoczęli przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu 03.12.2017 roku od złożenia deklaracji kandydatów do bierzmowania. Bierzmowani  uczestniczyli czynnie w coniedzielnej Eucharystii, systematycznie korzystali z sakramenty Pokuty i pojednania, odbyli 14 spotkań w małych grupach, wzięli udział w spotkaniach z zaproszonymi gośćmi i w pielgrzymce do sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny, gdzie uczestniczyli w drodze krzyżowej, Mszy Świętej i czuwaniu modlitewnym, następnie czuwali w domach przy relikwiach bł. Karoliny Kózkówny, odbyli 3 dniowe Rekolekcje w Domu Rekolekcyjnym naszej diecezji w Dębnie. Będąc w pełni świadomymi jak wielki dar mają przyjąć podejmowali różne zadania, aby przygotować siebie na ten cudowny moment „wylania Ducha Świętego” i następnie życia jeszcze bardziej według zasad Bożych. Sakrament Bierzmowania przyjęli 05.03.2019 roku, życzymy im, aby teraz jeszcze bardziej świadomie i odważnie świadczyli w codziennym życiu o przynależności do Chrystusa.