Dzień pierwszy rekolekcji

„Wróć, Izraelu, do Pana Boga twojego, upadłeś bowiem przez własną twą winę! Zabierzcie ze sobą słowa i nawroćcie się do Pana.” /Oz 14, 2/

Rozpoczęły się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne prowadzone przez o. Romualda Wilka, karmelitę bosego. W pierwszym dniu przypomniał nam o potrzebie odprawiania rekolekcji przez każdego z nas. Mają one być powrotem do Boga, czyli nawróceniem, do czego zachęca nas Stwórca przez proroka Ozeasza. Obrazem, który nam w tym pomaga jest góra Karmel, będącą wezwaniem do wspinania się ku Bogu. Choć nie raz jest to trudne, ale Bóg jako nagrodę przygotował nam właśnie duchowy Karmel, czyli wspaniały ogród, bo to oznacza ten wyraz w języku hebrajskim. Wzorem takiego zmagania się ze złem, aby siebie i innych przybliżyć do Boga, jest prorok Eliasz. On to mocą Bożą pokonał fałszywych proroków. Święty Eliasz, którego postać jest przedstawiona na obrazie w naszym kościele, jest duchowym założycielem zakonu karmelitów i karmelitanek, którzy chcą praktykować to duchowe wspinanie się, ufne licząc na wejście do tego wspaniałego ogrodu, jakim jest raj. Ta wspinaczka, jak przypomniał ojciec Romuald na spotkaniach z dziećmi i młodzieżą, to właśnie stawanie się świętymi. 
Na ile zatem jestem żarliwy tak, jak prorok Eliasz, w zabieganiu o chwałę Boga i o to duchowe wspinanie się ku Niemu w swoim życiu jakim jest uświęcanie?