PODSUMOWANIE ROKU 2023

         Zakończona wizyta duszpasterska oraz miniony rok są okazją do kolejnego podsumowania oraz podzielenia się spostrzeżeniami dotyczącymi życia naszej wspólnoty parafialnej.

        W minionym roku w naszej wspólnocie wiary było: 22 chrzty, 4 śluby i 37 pogrzebów (z tego 4 osób spoza parafii, 8 osób bez przyjętych sakramentów, a 12 odwiedzanych w I-e piątki miesiąca). Do I-ej Spowiedzi oraz Komunii św. przystąpiło 24 dzieci, a do Bierzmowania 23 uczniów I klasy szkół średnich. W tym czasie z Namaszczeniem chorych, comiesięczną spowiedzią i Komunią św. odwiedziliśmy w domach 83 chorych, a w kościele Namaszczenie chorych przyjęły 74 osoby. Rozdaliśmy też łącznie 29000 Komunii św., co oznacza, że w ciągu roku średnio każda uprawniona osoba przyjęła 15 razy Komunię św. W niedzielnych Eucharystiach uczestniczyło od 400 do 550 osób, a do Komunii św. przystępowało od 230 do 350 osób na ok. 1900 uprawnionych oraz raz w miesiącu do 60 chorych w domach.
         W ramach wizyty duszpasterskiej odwiedziliśmy z błogosławieństwem 548 domy, a w 76 nas nie przyjęto – nie bierzemy przy tym pod uwagę pustostanów. Według zebranych informacji, w naszej parafii zamieszkuje 2126 osób (36 mniej niż przed rokiem), z czego 76 przebywa za granicą, 8 jest innego wyznania, 110 osób zamieszkuje samotnie w swych domach. W parafii są 432 małżeństwa sakramentalne – najstarsze z roku 1953 – oraz 66 małżeństw i związków niesakramentalnych, z których 29 nie ma przeszkód, by przyjąć sakrament małżeństwa.
         Jako Wasi duszpasterze, pragniemy najpierw podziękować za serdeczne przyjęcie, wspólną modlitwę i rozmowy oraz za ofiary składane na kościół i utrzymanie nas kapłanów. Czujemy wdzięczność za okazywane, w ciągu  całego roku, zaufanie, otwieranie przed nami serc i domów, wspólną modlitwę oraz budowanie autentycznych więzi.
         W wymiarze duchowym warto w tym roku podkreślić, oprócz udziału w nabożeństwach, adoracjach, modlitwach, zamawianych mszach św., liczne nawiedzanie zmarłych i troskę o cmentarz, choć szkoda, że tak mało osób przy tej okazji nawiedza kościół, by pokłonić się Chrystusowi Eucharystycznemu. Osiem różnych wyjazdów pielgrzymkowych ubogaciło duchowo nie tylko uczestników, ale wniosło dobro w naszą parafię. Wśród nich warto podkreślić pielgrzymkę do Włoch, do sanktuarium naszej Patronki w Montefiascone i sprowadzenie relikwii bł. Carla Acutisa. Ważnym wydarzeniem na naszej tegorocznej mapie duchowej było rozpoczęcie spotkań 20 osób w dwóch grupach formacyjnych dla dorosłych, peregrynacji relikwii św. Małgorzaty po naszych domach, w ramach przygotowań do Jubileuszu 700. lecia pierwszej wzmianki o naszej parafii oraz włączenie się 35 osób do Apostolatu Dobrej Śmierci. Znakiem duchowości kierującej się „wyobraźnią miłosierdzia” jest troska o chorych, seniorów, samotnych i ubogich, mająca szczególny wyraz w inicjatywach Parafialnego Zespołu Caritas, takie jak: spotkania dla seniorów,  programy „Rodzina Rodzinie” i „Na codzienne zakupy”, czy zbiórki i kiermasze na rzecz potrzebujących.
         Myśląc o materialnym wymiarze troski o Kościół dziękujemy najpierw ogólnie za wszelkie ofiary składane indywidualnie, na tacę i do puszek oraz włączanie się we wspólne prace. Sprawdza się tu powiedzenie, że: „Kościoła nie budują ludzie bogaci, czy biedni, ale wierzący”, o czym świadczy wzrost – u wielu rodzin – ofiar składanych na tacę, ogrzewanie kościoła, przy kolędzie oraz na dzieła miłosierdzia. Owocem Waszego zaufania i hojności są:
– renowacja lamperii i sufitu w prezbiterium, II części ołtarza głównego, zaplecka ambony, konserwacja i przywrócenie barokowego tabernakulum, wykonanie relikwiarium św. Jana Pawła II oraz dalsze ogradzanie cmentarza,
102.500 zł złożone podczas kolędy w 522 domach na kontynuację renowacji ołtarza głównego i podestu w prezbiterium oraz dachu dzwonnicy,
20200 zł złożone w 540 domach na ogrzewanie – to o 2000 zł więcej niż rok temu,
9180 zł i 4100 kg płodów ofiarowanych dla Seminarium Duchownego,
44.550 zł złożonych do puszek i na tacę w zbiórkach charytatywnych,
271.000 zł środków własnych + 114.000 zł z darowizn, czyli 385.000 zł wydanych na prace przy obiektach parafialnych, a na koncie mamy 96.000 zł,
–  angażowanie się w  sprzątanie kościoła i troska o jego wystrój,
– dbanie o ład na cmentarzu, zwiększenie ilości opłat prolongacyjnych za groby oraz troska o grób kapłański i Skwer Pamięci. Wasza hojność zaskakuje, choć miniony rok kolejny raz przysporzył nam trosk i problemów.
         Oprócz tych radosnych, są też obszary trudne, bolesne i budzące zaniepokojenie. Silniej uwidacznia się okazjonalność praktyk religijnych. Po pandemii ponad 150 osób wygasiło relację z Bogiem, i nie ma ich w kościele nawet przy okazji Wielkanocy, Bożego Narodzenia, Wszystkich Świętych i odpustu. Średnio na niedzielnych mszach gromadzi się od 400 do 550 osób, a do Komunii przystępuje od 250 do 350 osób. Spora część dzieci i młodzieży przygotowujących się do sakramentów oraz ich rodziców jest na mszach tylko wtedy, gdy jest obowiązkowe spotkanie. Problemem staje się słaby przekaz wiary i wspólnej modlitwy w rodzinach. Dzieci i młodzi uczą się pacierza, bo trzeba go  zdać, a nie, aby się modlić. Widać to w małej liczbie uczestniczących w nabożeństwach, czy adoracjach. Jak mało osób przychodzi na msze za wioski, czy adoracje w jej intencji. Potrzeba nam wiary w moc modlitwy i świadectwa. One powinny dotykać również sprawy trzeźwości i związków niesakramentalnych, zwłaszcza bez przeszkód i szeroko rozumianej moralności. Wobec problemów samotności i zamykania się na innych, należy docenić inicjatywy lokalne i przykościelne, które pomagają to przezwyciężać.  Ze spraw gospodarczych wciąż problemem jest mała wrażliwość wobec próśb o prace na rzecz wspólnoty, czy niepodejmowanie posługi sprzątania świątyni. Prosimy o zrozumienie  w tej dziedzinie oraz w sprawie inwentaryzacji cmentarza i opłat za groby. Te wszystkie sprawy są ważne i będą widoczne podczas wizytacji kanonicznej, którą mamy w tym roku.
Dziękując za dobro przez Was dawane i widząc problemy, proponujemy i prosimy:
– Podejmujcie modlitwę rodzinną w domach i we wspólnotach wiosek w kościele.
– Rozmawiajcie o wierze i działaniu Boga i proponujcie bliźnim modlitwę za nich.
– Włączcie się w grupy formacyjne i proponowane nabożeństwa.
– Zachęcajcie siebie i otoczenie do częstszego korzystania z sakramentów.
– Z odpowiedzialnością podchodźcie do próśb o podjęcie dzieł na rzecz wspólnoty.
– Zatroszczcie się o lekturę Pisma św., prasy i książek religijnych.
         Za uwagi i okazane dobro niech Bóg Wam wynagradza swoimi darami, a my postaramy się modlitwą i posługą wspierać Was na ścieżkach wiary.
                                   Z Bożym błogosławieństwem – Księża Sławomir i Michał
 

 

 

          W minionym 2023 roku podjęliśmy:
A/ Dzieła Duchowe:
 • Odwiedziny chorych i potrzebujących
 • Pilegrzymka pokutna do Oświęcimia i Harmęż
 • Formacja w grupach dla dorosłych
 • Pielgrzymka do Częstochowy
 • Pielgrzymka do Kielc
 • Czuwanie modlitewne w sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka i Pielgrzymka KŻR
 • Wakacyjne spotkanie dla seniorów
 • Pielgrzymka do Włoch
 • Sprowadzenie relikwii bł. Carla Acutisa i bł. Rodziny Ulmów
 • Pielgrzymka do Markowej i Leżajska
 • Pielgrzymka Miłosierdzia
 • Pielgrzymka do Zabawy
 • Rozpoczęcie peregrynacji po domach relikwii św. Małgorzaty
 
B/ Dzieła Materialne:
 • Przemalowanie posoborowego ołtarza i ambony – 5000 zł
 • Konserwacja tabernakulum – 17000 zł
 • Program Pomocowy „BIEDRONKI” – 22200 zł (darowizna 22200 zł)
 • Ogrodzenie cmentarza – 7700 zł
 • System alarmowy i prace na plebanii – 5480 zł
 • Konserwacja ścian prezbiterium – 15000 zł
 • Trzy ornaty białe – 1800 zł (darowizna 900 zł)
 • Konserwacja stropu – 149000 zł (darowizna – 9300 zł)
 • Żyrandol do prezbiterium i reflektory dwa ledowe – 3500 zł
 • Relikwiarium św. Jana Pawła II – 15000 zł (darowizna 10000 zł)
 • Relikwiarz bł. Carla – 2400 zł (darowizna 1300 zł)
 • Wywóz śmieci i prace na cmentarzu – 5200 zł (darowizna 450 zł)
 • Zaplecek ambony – 30000 zł (darowizna 20000 zł)
 • II Etap konserwacji ołtarza – 106200 zł (dofinansowanie 50000 zł)
 • Łącznie 385480 zł wydatków / w tym 114150 zł z darowizn
 • Ofiary złożone na ogrzewanie kościoła i kwiaty do grobu Pańskiego (20200 zł + 1750 zł),
 • Wsparcie materialne różnych dzieł przez składki do puszek i na tacę w kwocie 44750 zł,
 • Złożenie, przy okazji wizyty duszpasterskiej, ofiar w kwocie 103000 zł.